Ogólnopolski projekt badawczy Fundacji UNAWEZA

z Fundacją Dbam o Mój Zasięg


MŁODZI O SOBIE

O projekcie:

Rusza ogólnopolski projekt badawczy „MŁODZI O SOBIE. Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości młodzieży w Polsce”, którego celem jest dostarczenie rzetelnej, naukowej wiedzy na temat aktualnego stanu kondycji psychicznej uczniów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem poczucia własnej wartości i sprawczości, poziomu samooceny oraz źródeł wzmocnień i warunków je kształtujących .

Badanie jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską i realizowane jest we współpracy z Fundacją Dbam o Mój Zasięg. – Badanie „Młodzi o sobie” to część dużego projektu społecznego, którego celem jest wypracowanie pewnego „złotego standardu” w zakresie wsparcia psychicznego uczniów w Polsce – mówi Martyna Wojciechowska, pomysłodawczyni przedsięwzięcia. – Chcemy zasięgnąć wiedzy u źródła pytając samych zainteresowanych, aby w ten sposób móc przygotować działania jak najlepiej odpowiadające na ich potrzeby.

Do końca czerwca 2022 roku szkoły w całej Polsce mogą bezpłatnie wziąć udział w profesjonalnym badaniu naukowym i otrzymać za darmo diagnozę dla swojej społeczności szkolnej.

Badanie naukowe dostępne jest dla szkól za darmo, a jedynym wymogiem jest zarejestrowanie szkoły w bezpłatnym programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w którym uczestniczy już ponad 1500 szkół z całego kraju (kliknij TUTAJ i zapisz swoją szkołę).

Dane zebrane w badaniu ogólnopolskim posłużą do:

a. stworzenia szczegółowego raportu z badań,
b. opracowania rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych,
c. opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
d. opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
e. przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

CO WARTO WIEDZIEĆ WIEDZIEĆ O BADANIU:

Jak odbywa się badanie?

Badanie ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne. Badanie przeprowadzane jest przez szkoły w pracowniach informatycznych metodą ankiety internetowej. Fundacja Dbam o Mój Z@sięg dostarcza platformę
badawczą, na której uczniowie się logują i odpowiadają na pytania online.

Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmować będzie przeciętnie około 30 minut i odbywać się w obecności nauczyciela prowadzącego, którego zadaniem jest stworzenie warunków do anonimowego udziału ucznia w ankiecie. Uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów znajdujących się na wyposażeniu szkoły.

Czego dotyczą zadawane pytania?

W badaniu zadamy uczniom szereg pytań dotyczących tego, co myślą o sobie, jak siebie oceniają, na ile potrafią korzystać ze wsparcia innych ludzi. Chcemy również znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest ogólna kondycja psychiczna młodzieży w Polsce, co tak naprawdę na nią wpływa oraz jak radzą sobie ze stresem i presją płynącą ze świata zewnętrznego.

Którzy uczniowie mogą wziąć udział w badaniu?

W badaniu ankietowym będzie mógł wziąć udział każdy uczeń
uczęszczający co najmniej do 4 klasy szkoły podstawowej oraz każdy
uczeń szkoły ponadpodstawowej. Z badania wyłączeni są uczniowie
szkół dla dorosłych. Do badania mogą przystąpić jedynie ci uczniowie, którzy dostarczą
nauczycielowi pisemną zgodę rodziców na udział w badaniu (nie
dotyczy uczniów pełnoletnich).

Czy szkoła płaci za udział w badaniu?

Badania są dla szkół bezpłatne, szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją badań. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie szkoły do programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, co nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Czy szkoła otrzyma wyniki badania dla swojej społeczności?

Po zakończeniu badań w całej Polsce (30 czerwca 2022 roku) każda szkoła otrzyma zanonimizowane wyniki dla swojej społeczności, dostarczone w formie raportu tabelarycznego w pliku Excel.

Jakie korzyści płyną dla szkoły z udziału w badaniu?

W podziękowaniu za współpracę każda szkoła biorąca udział w projekcie
otrzyma:
a. SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację DBAM O MÓJ
Z@SIĘG i Fundację Unaweza, potwierdzający udział w projekcie naukowo-badawczym,
b. ZAŚWIADCZENIE dla szkolnego koordynatora badań,
c. Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po
zakończonym projekcie w postaci pliku Excel do samodzielnej
interpretacji i dalszego użytku.
d. Szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich
czynnościach badawczych, w wersji elektronicznej.

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości młodzieży w Polsce” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 określone przez MEN.
Punkt 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia
z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Jak wziąć udział w badaniu:

Krok 2:

Otrzymasz mailowe zaproszenie do udziału w badaniu oraz instrukcje, jak je przeprowadzić w swojej szkole.

Czas trwania:

III 2022 - VI 2022

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży” wpisuje się
w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2021/2022 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Intersection 29
Group 1659

Problematyka poruszana w badaniu:

Naszym celem jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób komunikaty, kody kulturowe, oraz warunki wartości kultywowane przez środowisko społeczne wpływają na funkcjonowanie psychospołeczne młodych ludzi, w tym na ich dobrostan i poczucie sprawczości. Chcemy dowiedzieć się, czego dotyczy narracja w szkole, w internecie, w domu czy wśród rówieśników, która osłabia poczucie własnej wartości młodych ludzi, a także skąd i od kogo płynie do nich wzmocnienie.

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych badaniach, to po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie badawcze, które może kompleksowo odpowiedzieć na takie pytania jak: Co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji?

Zadane pytania pozwolą nam opracować kompleksową kampanię społeczną, z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców, których dzisiaj brakuje. Aby je opracować, konieczne jest zdobycie rzetelnej wiedzy na podstawie badania naukowego.