Ogólnopolski projekt badawczy

Relacje w szkole

O projekcie

Szanowni Państwo,

ogólnopolski projekt badawczy pt. „Ocena jakości relacji szkolnych”  realizowany przez Fundację Dbam o Mój Zasięg we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego – zakończył się. Jego głównym celem było zbadanie jakości relacji panujących w szkole pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami z uwzględnieniem wątków edukacji zdalnej i pandemii koronawirusa. Do końca marca 2022 roku mogły bezpłatnie brać udział w profesjonalnym badaniu naukowym i otrzymać diagnozę stanu relacji w swojej społeczności szkolnej.

W roku szkolnym 2021/2022 udało się dotrzeć do ponad 50 tysięcy uczniów i prawie 5 tysięcy nauczycieli, w roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą badania wśród rodziców.

Dane zebrane w badaniu ogólnopolskim wśród uczniów posłużyły do:

 1. opracowania rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnychopracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
 2. opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
 3. przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

 Jak odbywały się badanie?

Badanie miało charakter ilościowy i realizowane było za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli. Badanie było całkowicie anonimowe i dobrowolne, zaś uzyskane wyniki stanowiły podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji zmierzających do poprawy zadowolenia z procesu uczenia się w szkołach.

Badanie przeprowadzane było w szkolnych pracowniach informatycznych metodą ankiety internetowej. W tym celu fundacja Dbam o Mój Z@sięg dostarczała platformę badawczą, na której uczniowie logowali się i odpowiadali na pytania zadawane online.

Zadawane pytania dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z opisem relacji panujących w szkole oraz najważniejszych problemów uczniów. Część pytań odnosiła się
do zadowolenia z życia młodych osób oraz do oceny własnego samopoczucia.

Po zakończeniu badań w całej Polsce (31 maja 2022 roku) każda szkoła biorąca udział w badaniu otrzymała zanonimizowane wyniki dla swojej społeczności, dostarczone w formie raportu tabelarycznego w pliku Excel. W podziękowaniu za współpracę każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzymała:

 1. SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym.
 2. ZAŚWIADCZENIE dla szkolnego koordynatora badań.
 3. Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po
  zakończonym projekcie w postaci pliku Excel do samodzielnej
  interpretacji i dalszego użytku.
 4. Szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.

Projekt „Ocena jakości relacji szkolnych” wpisywał się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 określone przez MEN
Punkt 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia
z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zapraszamy Państwa do pobrania przygotowanego przez nas raportu z badań oraz infografik bezpośrednio związanych z badaniem. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

Zespół Fundacji Dbam o Mój Z@sięg

Czas trwania:

XI 2021 - III 2022

Projekt „Ocena jakości relacji szkolnych” wpisuje się
w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2021/2022 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów

Dowiedz się więcej

Zobacz szkolenie:

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli

Dowiedz się więcej
Intersection 29
Group 1659

Problematyka poruszana w badaniu:

 1. Dobrostan w czasach COVID – jak młodzież ocenia swoje aktualne samopoczucie psychiczne i fizyczne w porównaniu
  do czasu sprzed zamknięciem szkół? 
 2. Relacje z rodzicami, problemy i trudności przeżywane w domu.
 3. Poczucie wpływu na wydarzenia szkolne.
 4. Ocena jakości relacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli.
 5. Ocena pracy dyrektora w szkole.
 6. Poziom zaangażowania rodziców w sprawy szkolne.
 7. Przemoc rówieśnicza w szkole.
 8. Analiza luk jakości w życiu szkolnym
 9. Przejawy dyskryminacji
 10. Korzystanie z pomocy psychologa w szkole i poza nią
 11. Zagrożenie depresją 

Dlaczego zrealizowaliśmy ten projekt?

 1. Podstawą edukacji są dobrej jakości relacje panujące między uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. Odpowiednia jakość relacji w szkole pozytywnie wpływa na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.
 3. Na podstawie zebranych wyników badań każda szkoła może skutecznie zmieniać relacje panujące w swojej społeczności.
 4. Wspólne uczestnictwo w badaniach przybliża do siebie środowisko uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Wyniki prowadzonych badań posłużą do wypracowania rekomendacji dla szkół, rodziców oraz instytucji na szczeblu samorządowym i krajowym.
 6. Na podstawie zebranych wyników badań opracowane zostaną szkolenia i wykłady dla społeczności szkolnych oraz szereg materiałów edukacyjnych, wspierających poprawę relacji szkolnych.