Ogólnopolski projekt badawczy

O projekcie

Trwa ogólnopolski projekt badawczy, którego celem jest zbadanie jakości relacji panujących w szkole pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami,
z uwzględnieniem wątków edukacji zdalnej i pandemii koronawirusa. Do końca marca 2022 roku szkoły w całej Polsce mogą bezpłatnie wziąć udział w profesjonalnym badaniu naukowym i otrzymać diagnozę stanu relacji w swojej społeczności szkolnej.

Projekt, którego pełna nazwa to „Ocena jakości relacji szkolnych”, realizowany jest przez Fundację Dbam o Mój Zasięg we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerem projektu jest firma REBEL. Badanie naukowe dostępne jest dla szkól za darmo, a jedynym wymogiem jest zarejestrowanie szkoły w bezpłatnym programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w którym uczestniczy już 1300 szkół z całego kraju (kliknij TUTAJ 

i zapisz swoją szkołę).

Dane zebrane w badaniu ogólnopolskim posłużą do:

a. stworzenia szczegółowego raportu z badań,
b. opracowania rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych,
c. opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
d. opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
e. przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

CO WARTO WIEDZIEĆ WIEDZIEĆ O BADANIU:

Jak odbywa się badanie?

Badanie ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 5-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych, nauczycieli oraz rodziców. Badanie jest całkowicie anonimowe
i dobrowolne, zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania praktycznych rekomendacji zmierzających do poprawy zadowolenia z procesu uczenia się
w szkołach. Badanie przeprowadzane jest przez Państwa w pracowniach informatycznych w Państwa szkole metodą ankiety internetowej. Fundacja Dbam o Mój Z@sięg dostarcza platformę
badawczą, na której uczniowie się logują i odpowiadają na pytania online.

Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmować będzie przeciętnie około 20 minut i odbywać się w obecności nauczyciela prowadzącego. Uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów znajdujących się na wyposażeniu szkoły,
z zapewnieniem jak najbardziej komfortowych warunków niezbędnych do udzielania anonimowych odpowiedzi.

Czego dotyczą zadawane pytania?

Zadawane pytania dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z opisem relacji panujących szkole oraz najważniejszych problemów uczniów. Część pytań odnosi się
do zadowolenia z życia młodych osób oraz do oceny własnego samopoczucia.

Którzy uczniowie mogą wziąć udział w badaniu?

W badaniu ankietowym będzie mógł wziąć udział każdy uczeń
uczęszczający co najmniej do 5 klasy szkoły podstawowej oraz każdy
uczeń szkoły ponadpodstawowej. Z badania wyłączeni są uczniowie
szkół dla dorosłych. Do badania mogą przystąpić jedynie ci uczniowie, którzy dostarczą
nauczycielowi pisemną zgodę rodziców na udział w badaniu (nie
dotyczy uczniów pełnoletnich).

Czy szkoła płaci za udział w badaniu?

Badania są dla szkół bezpłatne, szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją badań. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie szkoły do programu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo.

Czy szkoła otrzyma wyniki badania dla swojej społeczności?

Po zakończeniu badań w całej Polsce (31 maja 2022 roku) każda szkoła otrzyma zanonimizowane wyniki dla swojej społeczności, dostarczone w formie raportu tabelarycznego w pliku Excel. Wyniki przekazane szkołom dotyczyć będą tylko badania UCZNIÓW.

Jakie korzyści płyną dla szkoły z udziału w badaniu?

W podziękowaniu za współpracę każda szkoła biorąca udział w projekcie
otrzyma:
a. SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację DBAM O MÓJ
Z@SIĘG dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym,
b. ZAŚWIADCZENIE dla szkolnego koordynatora badań,
c. Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po
zakończonym projekcie w postaci pliku Excel do samodzielnej
interpretacji i dalszego użytku.
d. Szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich
czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.

Projekt „Ocena jakości relacji szkolnych” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 określone przez MEN
Punkt 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia
z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Jak wziąć udział w badaniu:

Krok 2:

Otrzymasz mailowe zaproszenie do udziału w badaniu oraz instrukcje, jak je przeprowadzić w swojej szkole.

Czas trwania:

XI 2021 - III 2022

Projekt „Ocena jakości relacji szkolnych” wpisuje się
w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2021/2022 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów

Dowiedz się więcej

Zobacz szkolenie:

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli

Dowiedz się więcej
Intersection 29
Group 1659

Problematyka poruszana w badaniu:

 1. Dobrostan w czasach COVID – jak młodzież ocenia swoje aktualne samopoczucie psychiczne i fizyczne w porównaniu
  do czasu sprzed zamknięciem szkół? 
 2. Relacje z rodzicami, problemy i trudności przeżywane w domu.
 3. Ocena zadowolenia z wykonywania zawodu na stanowisku nauczyciela.
 4. Poczucie wpływu na wydarzenia szkolne.
 5. Ocena jakości relacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli.
 6. Ocena pracy dyrektora w szkole.
 7. Poziom zaangażowania rodziców w sprawy szkolne.
 8. Przemoc rówieśnicza w szkole.
 9. Analiza luk jakości w życiu szkolnym

Dlaczego realizujemy ten projekt?

 1. Podstawą edukacji są dobrej jakości relacje panujące między uczniami, rodzicami i nauczycielami.
 2. Odpowiednia jakość relacji w szkole pozytywnie wpływa na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.
 3. Na podstawie zebranych wyników badań każda szkoła może skutecznie zmieniać relacje panujące w swojej społeczności.
 4. Wspólne uczestnictwo w badaniach przybliża do siebie środowisko uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Wyniki prowadzonych badań posłużą do wypracowania rekomendacji dla szkół, rodziców oraz instytucji na szczeblu samorządowym i krajowym.
 6. Na podstawie zebranych wyników badań opracowane zostaną szkolenia i wykłady dla społeczności szkolnych oraz szereg materiałów edukacyjnych, wspierających poprawę relacji szkolnych.