Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Projekt edukacyjny

Szkoła Odpowiedzialna
Cyfrowo

O projekcie

Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do włączenia się
w innowacyjny program edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Dołącz do ogólnopolskiej sieci szkół, przedszkoli oraz żłobków w której uczestniczy już prawie 4500 placówek. 

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO NASZEGO PROJEKTU?

 • – szkoły rodzenia,
 • – żłobki,
 • – przedszkola,
 • – szkoły podstawowe,
 • – szkoły ponadpodstawowe.

Jak to osiągnąć? Rozwijając 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo, które wyodrębniliśmy na podstawie naszych badań naukowych i wielu lat doświadczenia. Przedstawiamy je poniżej na stronie w materiale wideo.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie
w jego realizacji;
– bezpłatny udział w profesjonalnych badaniach naukowych (więcej informacji na rok 2023/2024 już wkrótce)

– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;

– możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację 
– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;
– certyfikat dla szkoły oraz zaświadczenie dla szkolnego koordynatora projektu,

– zniżki na szkolenia stacjonarna dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024, tj. pkt.8.

(Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji)

oraz pkt.2. (Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie)

KONIECZNIE PRZECZYTAJ, ZANIM PRZYSTĄPISZ DO PROJEKTU SOC!!! NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Zapoznaj się z prezentacją przygotowaną dla koordynatorów w projekcie SOC!!! SOC_o projekcie – KOORDYNATORZY

Jeśli masz czas, zajrzyj do pierwszego spotkania z koordynatorami w projekcie SOC. Spotkanie już co prawda za nami, ale nagrane treści pomogą Tobie zrozumieć ideę projektu SOC https://www.youtube.com/watch?v=ZqWTdJr7AXQ progra,

Krok 1:

Zarejestruj swoją szkołę i dołącz do projektu. Udział w nim jest bezpłatny.

Krok 2:

Rozwijaj z nami 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo.

Czas trwania:

Projekt stały

Kontakt:
soc@dbamomojzasieg.pl
+48 512 474 482

Zobacz szkolenie:

Fonoholizm i higiena cyfrowa – jak zapobiegać e-uzależnieniom?

Szkolenie dla:
Szkół – uczniów, rodziców i nauczycieli – oraz firm – pracowników i menedżerów

Zobacz szkolenie:

Cyberprzemoc, e-uzależnienia, seksting – problemy nastolatków w internecie

Szkolenie dla:
uczniów, rodziców i nauczycieli

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

Intersection 29
Group 1659

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Nauka kompetencji przyszłości.
 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.
 
 

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 1. Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 3. W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 4. Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 5. Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 7. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 8. Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 9. Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej o "Szkole Odpowiedzialnej Cyfrowo"

Jaka jest idea projektu?

 • Ideą projektu jest łączenie szkół, dla których zachowanie równowagi między światem cyfrowym i analogowym jest wartością oraz umożliwienie wymiany dobrych praktyk między szkołami i innymi instytucjami. 
 •  
 • Chcemy ponieść świadomość o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierać szkoły
  w procesie tworzenia szkolnej profilaktyki e-uzależnień, przestrzeni relacji oraz bogatej alternatywy dla świata cyfrowego. W ten sposób chcemy też promować inicjatywy podkreślające ważność relacji osobistych w świecie cyfrowym.  
 •  
 •  
 • Zależy nam również na wzbudzaniu wśród uczniów, rodziców
  i nauczycieli zachowań prospołecznych oraz wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

Dlaczego go realizujemy?

 • W społeczeństwie funkcjonują negatywne stereotypy związane
  z używaniem zasobów sieci, zaś poziom rzetelnej wiedzy o nowych technologiach wśród uczniów, rodziców i nauczycieli często jest niski.
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji wciąż są rzadko wykorzystywane w sposób kreatywny i higieniczny.
 •  
 • Problem e-uzależnień jest bardzo często pomijany w szkolnych programach profilaktycznych i wychowawczych, część szkół w Polsce nie tworzy szkolnych zasad używania mediów cyfrowych, a w statutach szkolnych wprowadza bezwzględne zakazy używania smartfonów.
 •  
 • Szkoły w Polsce rzadko tworzą przestrzeń sprzyjającą nawiązywaniu relacji, a uczniom brakuje umiejętności świadomego pozostawania poza przestrzenią internetu.
 •  
 • W polskich szkołach brakuje systemowego wspierania rozwoju kompetencji miękkich wśród uczniów i nauczycieli. Szkoły w stopniu niewystarczającym wspierają lokalną społeczność.
Dbam_o_moj_zasieg_elementy_kv_cs6_rgb-10